STIGA PODKASZARKA Elektryczna SGT 600 25206000

288,00