regulamin

I INFORMACJE O FIRMIE

Właścicielem sklepu internetowego www.florfabo.pl jest firma:
SKLEP OGRODNICZY FLOR FABO ARTUR ŻEŁOBOWSKI

UL. MICKIEWICZA 22

11-700 MRĄGOWO
NIP 742-101-95-90

Regon 510383489
Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej prze Ministra Gospodarki.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Kupującym może być zarówno przedsiębiorca jak i klient indywidualny. Kupujący powinien mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski.
2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w złotych polskich.
3. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w szczególności przepisom Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Sklep zastrzega sobie możliwość odmówienia realizacji zamówienia w ciągu 7 dni roboczych w przypadku błędów technicznych w opisie produktu lub rażących odstępstw.
5. W przypadku przejściowej niemożności zrealizowania zamówienia o właściwościach zamówionych przez Kupującego po wysłaniu potwierdzenia realizacji zamówienia do Kupującego, Sklep zastrzega sobie możliwość zwolnienia się z zobowiązania poprzez wysłanie towaru zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę. Jednocześnie sklep informuje o prawie Kupującego do nieprzyjęcia tego towaru i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Umieszczenie na stronie sklepu internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny stanowi ofertę ich sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Do ceny każdego towaru należy doliczyć koszt przesyłki odpowiednio do sposobu doręczenia.
7. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową na stronie www.florfabo.pl i udzielenie informacji zwrotnej przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.
8. Sklep www.florfabo.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W przypadku zaistnienia błędów technicznych w opisie produktu lub rażących odstępstw od opisu zamieszczonego na stronie Sklepu Kupującemu przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową. Od umowy nie można jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

III REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia przyjmowane są przez Internet.
2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Następnie można złożyć zamówienie dodając interesujące produkty do koszyka.
4. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza i złożeniu zamówienia automatycznie zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie zawiera informację o przyjęciu przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, a ponadto podstawowe informacje identyfikujące strony i przedmiot umowy, jego cenę, a także datę dokonanej sprzedaży towaru wraz z numerem zamówienia. Dodatkowo na potwierdzeniu sprzedawca zamieści zastrzeżenia o uprawnieniach przysługujących Kupującemu.
5. W świetle prawa, zamówienie złożone drogą elektroniczną jest równoznaczne z zawarciem umowy i obliguje do odbioru i zapłaty umówionej ceny za towar.
6. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru . O czasie realizacji informujemy indywidualnie.
7. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
8. Dowód zakupu (paragon bądź oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.
9. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy jeżeli towar jest niedostępny z powodu błędu w stanie magazynowym lub został sprzedany w sklepie stacjonarnym.

IV WARUNKI DOSTAWY
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.florfabo.pl dostarczamy kurierem lub jest możliwość odbioru go osobiście w naszych punktach (Mrągowo, ul. Mickiewicza 22; Kętrzyn, ul Sikorskiego 62).
2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dla przesyłek opłacanych przelewem lub kartą płatniczą. Czas ten wynosi zwykle od 3 do 14 dni roboczych.
3. W przypadku nieodebrania przesyłki od doręczyciela lub zwrotu przesyłki z winy klienta, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki.
4. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem, na nasz koszt, chyba, że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

V SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Przelew na konto bankowe: prosimy o dokonanie przelewu w wysokości wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na podany numer rachunku bankowego w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Na bankowym poleceniu przelewu należy podać numer zamówienia.

DANE DO PŁATNOŚCI PRZELEWEM BANKOWYM :
konto nr : 57 8848 0008 0010 8474 2003 0002

Bank Spółdzielczy Mrągowo
odbiorca : Sklep Ogrodniczy FLOR FABO Artur Żełobowski
adres odbiorcy : ul. Mickiewicza 22 11-700 Mrągowo
2. Płatność za pomocą szybkich i bezpiecznych płatności Tpay.

3. płatność ratalna CA
Raty, płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy pisemnie, najlepiej za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwo sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie. Zwrot pieniędzy może zostać wstrzymany do czasu otrzymania zwracanych produktów.
6. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.
7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

VI GWARANCJA I REKLAMACJA
1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.florfabo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy, który jest konsumentem, wynikających z niezgodności towaru z umową. Regulacja odpowiedzialności sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy
  towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w
  kodeksie cywilnym.
 2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis
  wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego
  reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podmiot prowadzący sklep informuje o możliwości zaistnienia przerw w korzystaniu ze sklepu Internetowego powstałych z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itd.) lub innych od niego niezależnych.
2. Niniejszy Regulamin umieszczony jest w Sklepie Internetowym pod adresem www.florfabo.pl i obowiązuje od dnia w którym Klient mógł zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy.
3. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w sklepie internetowym w ten sposób, że Klient może się z nimi zapoznać, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień przed każdym złożeniem zamówienia.
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem www.florfabo.pl, a konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Według regulaminu prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.