Przystosowanie firmy „FLOR FABO” do prowadzenia działalności w okresie epidemii

Tytuł projektu: Przystosowanie firmy „FLOR FABO” do prowadzenia działalności w okresie epidemii

 

Program operacyjny:   Regionalny   Program   Operacyjny   Województwa   Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś, działanie, poddziałanie: Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości); Poddziałanie 1.3.5  Usługi dla MŚP Schemat B typ 2 

Cele projektu:   Celem projektu jest zabezpieczenie  pracowników firmy FLOR-FABO w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego oraz wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji i promocji, zmian w procesie świadczenia usług, usprawnień w obsłudze klienta, zmian organizacji pracy, mających na celu ponieść konkurencyjność  firmy i tym samym zapewnić ciągłość jej pracy i działalności. 

 

Realizacja projektu w okresie od I. 2021 do IX. 2021 roku.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu firma rozszerzy swoją działalność  o nowe usługi – mobilne usługi serwisowe oraz usługi pogotowia wodnego. Poszerzenie oferty firmy pozwoli na dywersyfikację  źródeł  przychodu, i tym samym na wzrost przychodu firmy. Realizacja projektu przyczyni się także do wprowadzenia nowych kanałów dystrybucji,  wprowadzenia  zmian sposobu świadczenia usługi,  wprowadzenia usprawnień  w obsłudze klienta, wprowadzenia nowych kanałów  promocji oraz wprowadzenia zmian organizacji pracy.  

 

Wartość projektu: 613.043,07zł

Wkład Funduszy Europejskich: 428.133.33zł